A világ tele van Grál keresőkkel

Az ismert Grál-legendák csupán igen szerény képet nyújtanak
arról az óriási hatásról, amelyet egykor a Grál-üzenet kifejtett.
Ezek olyan spirituális utat mutatnak be, amelynek még a mai
ember modern és zaklatott életében is nagy jelentősége van.
Forrásuk a Gnózisban, az egyetemes igazságban van, melyet
az ember képes befogadni és egy élő, megújító gyakorlatban
ki is tud hordani.
 
A Grál keresése tehát nem irodalmi fikció, és nem is olyan
történet, melyről tudományosan vagy filozófiailag elmélkedni
lehetne. Ez az életben megvalósítandó gyakorlat, mely az úton
haladó kereső számára közvetlenül és hathatósan az élő
igazsághoz kapcsolódik. Hogy ennek az ősrégi és egyben
nagyon is időszerű impulzusnak nagyságát némileg megérthesse,
a keresőnek kapcsolatba kell lépnie azzal a megszabadító üzenettel,
amely a múlt lovagjainak hőstettei mögött rejlik. Ennek a folyamatnak
két nézete, két dimenziója van: egy emberi, mely a lovagok különféle
kalandjain keresztül jut kifejezésre, és egy isteni, melyhez az ember a
véghezvitt hőstettek révén jut el. Ez emberi nézet a saját én-rögeszme
elleni harcban rejlik, melyet az érzéketlenség és a magasabb élettel
kapcsolatos tudatlanságunk szégyene ellen kell megvívnunk. Ezek a
Grál-vár felé haladó ember legjelentősebb ellenségei.
Parszifál ezeket az ellenségeket a szüntelenül ajándékba kapott
belső erő segítségével győzi le. Mégis többször úgy tűnik, mintha
bátorsága és leleményessége ellenére nem találná a világosságot.
A Grál utáni vágyakozás által táplált nyugtalanság azonban mindig
tovább és tovább hajtja. Miután a vörös lovagot legyőzte, beléphet
Artúr király várába. A vörös lovag a földi életre irányuló természetlélek

képe. A komoly keresőnek először ezt az akadályt kell legyőznie, hogy
a magasabb lélekélethez jusson.
Birtokában van a belső erő, mely mindig tovább hajszolja – olyan kard ez, mely annál erősebb és élesebb, minél előbbre jut. Ez egy szellemi fegyver, nélkülözhetetlen segítség mindazok számára, akik saját alviláguk démonjaival le akarnak számolni.
 
AZ ÉLŐ GRÁL A MODERN EMBER SZÁMÁRA
 
A Grál-vár a kereső számára nem egy düledező, középkori vár valahol a Pireneusokban. A múltnak ezek a tanújelei legfeljebb ösztökélhetik őt, de nem ezek életútjának céljai.
A Grál-vár a modern ember számára a megújító energia tere, melyet teljes mértékben a szellemi fejlődésre irányuló lelkek közössége tart fenn. A Szent Grált azok a Földön élő emberek képezik és hordozzák, akik belső harcuk és megtisztulásuk révén már megtalálták azt. Ebben az élő Grálban fogják fel és árasztják szét az emberiségre a kozmikus Krisztus megújító energiáját.
A modern Parszifál a belső megszabadulás útját egy olyan csoportban járja, melyet a legendák Artúr király Kerekasztalának neveznek. Ennek az asztaltársaságnak, a rokonérzelműek e közösségének az a feladata, hogy Grál-kehellyé, keverőedénnyé, olyan „kráterré” váljon, melyben az isteni erőket fel lehet fogni és tovább lehet adni mindazok számára, akik vágyakoznak rá.
 
A VILÁGON SOK GRÁL-KERESŐ VAN
 
A világon sok Grál-kereső van. Az élet minden szintjén léteznek olyanok, akik tudatosan vagy öntudatlanul ezzel a kereséssel foglalatoskodnak. Mindaddig, míg ez a folyamat öntudatlanul zajlik bennük, addig hiába vitáznak egymással eredményeikről, és vívják harcukat a vörös lovag ellen. Ha azonban Parszifálhoz hasonlóan az a belső vágyakozás hajtja őket, hogy embertársaikat szolgálhassák, életük küzdelme tudatossá válik számukra. Akkor mindez belső megtisztulást hoz, és a célra irányuló előkészületet jelent.
Amíg a lélek táplálékait e világ örömeiből és szenvedéseiből meríti, addig nem képes a Grált egyetlen életcéljaként felismerni. Felfogóképessége ehhez túlságosan megrongálódott. Ezért a régi lélekszerkezetet egy újnak kell felváltania, melyet a Grál megújító ereje táplál, és amely erre megfelelő módon képes reagálni.
 
A GRÁL VIGASZA
 
Aki a Grál keresésére akar indulni, annak saját bensője legmélyére kell alámerülnie. Az utazás itt kezdődik, sehol máshol. A kapcsolódási pont az átalakuló lélek misztériuma utáni vágyakozás. A Grál vigasza ugyanis a vándornak az egyre növekvő, egyéni és teljesen valódi felismerés örömét ajándékozza, amelyet Gnózisnak nevezünk.
A kereső már jóval azelőtt kapcsolatba lép a Grállal, mielőtt annak őrzője lehetne, még akkor is, ha erről mitsem tud, és ha a keresés néha oly hosszadalmasnak és kínzónak tűnik is számára.
 
A GRÁL MINT BEAVATÁSI MISZTÉRIUM
 
A Grál mint beavatási misztérium még ma is éppoly eleven, mint 1200 táján. Abban az időben ezt a tudást képek és történetek segítségével közölték.
Napjainkban másképp magyarázzák ezt a misztériumot, mert a modern ember az értelmével vizsgálódik. A Grál azonban titkait csupán azoknak tárja fel, akik teljes szívükből készek arra, hogy e megújító erővel történt találkozásuk alkalmával levonják a következtetést. Aki az utat valóban járni akarja, annak ma is megvan rá a lehetősége. A Grál melynek gyökerei az idő világán kívül erednek, mindenkit hív és vár, végtelen nyugalommal, hogy majdan az örökkévalóság kapuihoz vezethesse őket.
 
Pentagram Folyóirat 2002. szeptember-október