Vendégkönyv

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!


Kép betöltése...

Zsolt 2009. november 12. 20.54

"Még ebben a hagyományban éltek és tevékenykedtek a középkorban a katárok és a templomosok, akiknek a neve elválaszthatatlanul egybefonódott a Grál fogalmával. Montréalp de Sos-ban, a Grál-vár alatt egy kis barlang falán megcsodálható a Grálnak egy régi megmintázása. Egy kelyhet ábrázol, egy lándzsát, vércseppeket és a Napot. Az anyagban való kapcsolódásnak e módja a modern ember számára már csak nehezen követhető, és ehhez még számos olyan veszély is társul, amely misztifikáció, valamint tévhit miatt keletkezik. A megváltás útján járó mai jelöltet mindenekelőtt annak a ténynek kell mélyen áthatnia, hogy az anyag az ámítás világa. A szent Grálhoz vezető időszerű úton, melyet a Rózsakereszt Szellemi Iskolája ma mutat nekünk, kizárólag a szellemlélekről van szó."


Zsolt 2009. november 01. 20.54

"A Grál-rejtély szorosan összefügg a halálélménnyel. A Grál felirata, amellyel a jelöltet a szerzetbe hívják, egy epitáfium, sírfelirat. Ez az endúra nem a fizikai halált jelenti. A régi ént, a földi természethez kötött tudatot kell átadni a megújító Krisztus-erőnek, hogy a lélek újjászülethessen." "Ha a Grál üzenetét színes képekben adták is át az emberiségnek, a Grál ettől még nem mese. Élő, vibráló valóság, még modern korunkban is. Mi nem rajongással közeledünk ehhez a valósághoz. A Grál olyan távlattal bír, amelyet fel lehet és fel is kell tárni az endúra megfontolt gyakorlata segítségével. Ez a földi érdekek és törekvések feladását jelenti, miután kapcsolatba kerülünk Isten szellemével, az Egyetemes Gnózissal. A hermészi törvény, a „mint fenn, úgy lenn” alapján a Grálnak van egy makrokozmikus, egy kozmikus és egy mikrokozmikus nézete is. A makro­koz­mi­kus nézet a mindenségi megnyilvánulás, a kozmikus nézet a Földre, az emberiség lakhelyére vonatkozik, a mikro­koz­mikus pedig az emberben lévő Grál-kehely. Ezt a kelyhet ismét meg kell találni, meg kell tisztítani, és elő kell készíteni, hogy befogadhassa a szellem gyógyító erejét. A Grál csodája mindenkié. Az élő Grál képe ezért érinti meg a tudat legmélyebb rétegeit, és kelti életre a szunnyadó, betokosodott lelket. A valóságra emlékezve, amelyet ő egykor ismert, és amely újra meg újra az emberiséghez fordul, istenkeresővé válik. Az időtlenül felhangzó kérdésre: Akarjátok-e a Grált fogadni? pedig így hangzik a szintén időtlen válasz: Csak egyetlen törvény van: a mély, szent vágyakozás!"


Zsolt 2009. november 01. 20.52

"A katárok mozgalma a Grál-elbeszé­lé­sek virágkorában keletkezett. A korabeli minnesängerek, a trubadúrok misztikus képekben énekelték meg az isteni szeretetet, és e Grál-költeményeket a fejedelmi udvarokban adták elő. A katá­rok azonban nem álltak meg a szemlélődésnél. A szent Grálhoz, az isteni szeretethez vezető utat a tisztaság naponta gyakorolt életvitelével valóban be is akarták járni. Krisztus után 950 táján, Bulgáriából kiindulva a bogumilok hirdették az őskeresztény-gnosztikus tant, ahogyan azt életük példájával a manicheusok mutatták be és hagyták rájuk. 1000-től pedig a katárok folytatták a megváltás ezoterikus keresztény tanának terjesztését, és ez a vallási mozgalom már rövid időn belül teljes virágzásnak indult. A 12. század végén Európában még alig hallott valaki a Grálról, a 13. század vége felé pedig már mindenki erről beszélt. A Grál-edény, a Szellem erőivel megtöltött kráter, ahogyan Hermész Triszmegisztosz nevezi, nyilván azért jelent meg Európa felett, hogy az érett lelkeknek elhozza a megváltó szeretet-üzenetet."


Zsolt 2009. október 24. 20.40

"Történelmileg a Szent Grál Szerzetének munkája nyúlik vissza a legmesszebbre. Hermész Triszmegisztosz írásaiban szó van a kráterről(görögül „vegyítőedény”), az isteni keverőedényről vagy a Szent Grálról: a hétszeres isteni erő ebben ereszkedik le az emberhez. A Krisztus utáni 325. évben lezajlott niceai zsinat óta a hivatalos egyház tagadja a keresztény beavatási rejtélyek eme gyökerét. Javarészt ennek tudható be, hogy az első ezer évben oly kevés szó esett erről a misztériumról. Amikor azonban a második évezred felvirradt, a Katárok Szerzete ismét tanúságot tett a gnosztikus világosságról. Ez a szerzet élő gnosztikus testtel rendelkezett, mely egész Európában működött. Egyben égi hajó is volt, amely minden olyan keresőt felvett és előkészített egy új fejlődésre,aki eléggé megtisztította és szabaddá tette magát...."


Zsolt 2009. október 01. 08.29

Ha a szívet kétség megszállja, kezdődik a lélek aszálya. Becsületvallást gyalázat kerget, hol egy szívben kettő ül nyerget: vállalkozó kedv és csüggedtség, hit mellett sivár hitetlenség. Ily kétszínű szív tarka-barka, fehér-fekete, mint szarka-farka. Az ilyen ember maga se tudja, égbe, pokolba visz-e útja. Az ingatag társ talpig feketébe öltözik, és hamarosan a sötétséghez lesz hasonlatos; míg a másik hűséges, szilárd elmével a fehérhez húz. Ez a szárnyaló példázat túlságosan is fénylő a szemnek, az eltompult ember nem foghatja fel értelmét. (Wolfram von Eschenbach: Parszifál, 1. 1-17.)